Nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về công tác phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Kế hoạch số 16/KH-CĐSL ngày 18/01/2024 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) năm 2024. Các phòng, khoa, trung tâm tải nội dung văn bản để thực hiện.

Attachments:
Download this file (KH PCTN,TC 2024.pdf)KH PCTN,TC 2024.pdf[ ]855 kB

Phòng KT&ĐBCL gửi Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2021. Các đơn vị cá nhân có thể tải về để theo dõi

Phòng KT&ĐBCL gửi Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2021 các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi

Phòng KT&ĐBCL gửi Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2021. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi.

Attachments:
Download this file (Báo cáo 73 kq pctn quy II nam 2021.pdf)Báo cáo[ ]559 kB
Download this file (signed-02.tong hop ket qua cong tac pctn mau 01.pdf)Biểu mẫu 01[ ]645 kB

Phòng KT&ĐBCL gửi báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi.

Attachments:
Download this file (Báo cáo 29 KQ PCTN quý I năm 2021.pdf)Báo cáo quý I năm 2021[ ]10263 kB

Phòng KT&ĐBCL gửi BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2022. các đơn vị cá nhân có thể tải về để theo dõi

Attachments:
Download this file (2022.pdf)Báo cáo[ ]558 kB

Thực hiện Công văn số 606/STP-TTr ngày 16/5/2021 của Sở Tư pháp về việc báo cáo báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 và cung cấp thông tin, tài liệu kiểm chứng phục vụ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021. Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu trình Hiệu trưởng ban hành báo cáo kết quả Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Trường Cao đẳng Sơn La năm 2021, gửi về sở Tư pháp theo đúng quy định.

Attachments:
Download this file (Bao cao.pdf)Báo cáo[ ]534 kB

Thực hiện Công văn số 864/SNV-TTr ngày 16/5/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu trình Hiệu trưởng báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. gửi về sợ Nội vụ đúng thời gian quy định

Attachments:
Download this file (Danh muc kiem soat ho so pctn Nam 2021.pdf)Danh mục kiểm soát hồ sơ[ ]346 kB
Download this file (signed-signed-bao-cao-tu-danh-gia-so-noi-vu.pdf)Báo cáo[ ]535 kB

Ngày 22/3/2022 Phòng KT&ĐBCL đã trình Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 72/KH-CĐSL về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022. Các đơn vị cá nhân có thể tải về tại đây để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-signed-kh tuyen truyen pho bien gdpl.pdf)Kế hoạch[ ]717 kB