Dưới đây là biểu mẫu Cấp phát, cấp lại và giải quyết các vấn đề liên quan đến thi, thi lại. 

Attachments:
Download this file (don-xin-phuc-khao-bai-thi.doc)Đơn phúc khảo bài thi[ ]15 kB
Download this file (don-xin-thi-lai-de-cai-thien-diem-dung-cho-hssv-nganh-su-pham.doc)Đơn xin cải thiện[ ]15 kB

HƯỚNG DẪN

1. Xin cấp lại bảng điểm.

Thủ tục cần có là:

- Bằng tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

- Đơn xin cấp lại bảng điểm (theo mẫu)

Thời gian giải quyết công việc từ 01 đến 03 ngày làm việc.

2. Xin xác nhận điểm.

- Đơn xin xác nhận điểm (Đối với sinh viên đã ra trường).

- Bảng điểm cần xác nhận (Có xác nhận của lãnh đạo khoa, bộ môn quản lý sinh viên).

Dưới đây là các biểu mẫu áp dụng:

Attachments:
Download this file (Hướng dẫn cấp lại bảng điểm.doc)Biểu mẫu[ ]44 kB