Language Switcher

Thực hiện Kế hoạch số 322/KH-CĐSL ngày 31/10/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La về Tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Sơn La năm 2023. Trường Cao đẳng Sơn La đã có Thông báo số 319/TB-CSSL ngày 14/11/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 đăng tải trên báo Sơn La điện tử ngày 14/11/2023 và trang thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Sơn La.

Do nhà trường phải điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học 2023 - 2024 và năm học 2024- 2025 (theo Quyết định số 179/QĐ-SKHĐT ngày 11/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, sự nghiệp năm 2024), việc rà soát sắp xếp lại đội ngũ giảng viên (sau sáp nhập trường), cân đối điều chỉnh lại định mức lao động giữa các đơn vị, cá nhân trong nhà trường năm học 2023 - 2024. Trường Cao đẳng Sơn La thông báo:

  1. Dừng thực hiện tuyển dụng đối với Vị trí Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết ngành Chính trị học (chuyên ngành Hồ Chí Minh học) trong tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 tại Trường Cao đẳng Sơn La.
  2. Giao cho Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện:

- Đăng thông báo dừng việc thực hiện tuyển dụng đối với vị trí Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết ngành Chính trị học (chuyên ngành Hồ Chí Minh học) trong tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 trên báo Sơn La điện tử và Trang thông tin điện tử của Trường Cao đẳng Sơn La, thực hiện niên yết công khai trên bảng tin của nhà trường.

- Gửi thông báo tới các thí sinh dự tuyển vị trí Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết ngành Chính trị học (chuyên ngành Hồ Chí Minh học) trong tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 tại Trường Cao đẳng Sơn La được biết.

Trường Cao đẳng Sơn La xin trân trọng thông báo./.

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.